Het Nut op het Net:

http://www.nutalgemeen.nl

 

Ons departement op het Net:

http://www.nutgeldermalsen.nl

 

Om info sneller aan u door te kunnen geven zouden wij direct het internet kunnen gebruiken.
Als u interesse heeft, verzoeken wij u uw e-mail adres door te geven aan:

                              info@nutgeldermalsen.nl  

Wilt u zich aanmelden?  Voor alle onderwerpen kunt u contact opnemen met:

                              Anke ten Berge ,
                              De Twee Morgen 16 , 4196 JT Tricht
                              telefoon: (0345) 573974
                              e-mail: info@nutgeldermalsen.nl

Heeft u nog vragen over een bepaalde excursie of lezing, dan kunt u ook reageren op de hierboven vermelde wijze.

Het Nut is aangemerkt als ANBI


Het heeft Zijne Majesteits Belastingdienst behaagd om de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en de onderliggende departementen de status van ANBI te verlenen.


ANBI = algemeen nut beogende instelling.

Vanaf 1 januari 2008 dient een goeddoe-instelling een beschikking van de Belastingdienst te hebben, waaruit blijkt dat die instelling voldoet aan de eisen. Om als een ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de feitelijke werkzaamheden van de instelling een algemeen belang dienen en geen winstoogmerk hebben.

De ANBI beschikking geeft toegang tot een groot aantal fiscale faciliteiten voor goeddoe-instellingen en haar donateurs/erflaters:

Inkomsten : Een ANBI hoeft geen successierecht of schenkingsrecht te betalen over erfenissen en schenkingen.

Uitgaven: Uitkeringen die een ANBI doet volgens de doelstellingen zijn vrijgesteld voor het recht van schenking.

Donateurs : Een donateur kan een gift van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (uiteraard binnen de daarvoor geldende regels).

Erflaters: nalatenschappen, ontvangen door een ANBI, zijn vrijgesteld van successierecht.

Uw penningmeester zegt: “geef met gulle hand aan het NUT”

Hebt u uw e-mailadres al doorgegeven aan de secretaris
voor de toezending van het Nut Nieuws per e-mail?

 info@nutgeldermalsen.nl

Nieuwsbrief landelijke Nut

De laatste landelijke Nuts Digitale Nieuwsbrief kunt u vinden op:

http://www.nutalgemeen.nl/nieuwsbrief/

U kunt zichzelf ook aanmelden voor de landelijke nieuwsbrief:

hier aanmelden voor Digitale Nieuwsbrief 't Nut 

Wij krijgen subsidie van het

Corona

Wegens de verslechterde Coronatoestand heeft het bestuur de onderstaande avond "voetbal overleeft altijd" verplaatst naar maandagavond 7 februari.

Ook de avond "Natuurlandschappen komen tot leven in het Westelijk Rivierengebied" van dinsdagavond 14 decemeber is afgelast!

AVG

Het kan u haast niet zijn ontgaan dat sinds 25 mei 2018 de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) van kracht is geworden en dat iedere organisatie die privacygevoelige gegevens van derden beheert iets op dat gebied moet hebben geregeld.

Wij hebben niet zo veel gegevens van onze leden, maar ook wij hebben een privacyreglement opgesteld.
U vindt het door te klikken op "Privacy Verklaring" in het linker frame van onze homepage.

“Voetbal overleeft altijd”

Dat is de titel van het boek over voetbal in onze gemeente, dat binnenkort, hopelijk nog voor kerstmis, gaat verschijnen.

Het is geschreven door Ferd de Waal.
Ferd, geboren en getogen in Geldermalsen en bij velen bekend als de oud-notaris in Beesd, voetbalde vroeger bij MVV’58 en GVV en was later ook jarenlang voorzitter van GVV.

In eerste instantie was het de bedoeling dat Ferd, die ook bestuurslid is van de Historische Kring West Betuwe, alleen voor de Historische Kring een artikel zou schrijven over voetbal in Geldermalsen en Tricht.
Maar bij zijn onderzoek in oude kranten en archieven kwam hij zoveel en zulke prachtige verhalen tegen, dat hij er wel een heel boek over kon schrijven!

In dit boek is er aandacht voor de historische lijnen van het voetbal in onze dorpen Geldermalsen, Tricht, Beesd, Deil en Meteren. Zo kunt u lezen hoe de voetbalpioniers hier de bal aan het rollen brachten en over de diverse problemen die de clubs tegenkwamen en hoe ze die steeds weer te boven kwamen. Het is verrassend te ontdekken dat er in de dorpen voetbalervaringen zijn geweest, die daar niet of nauwelijks bekend zijn of waren.

Natuurlandschappen komen tot leven in het Westelijk Rivierengebied

Het “Geldersch Landschap & Kasteelen” heeft ruim 150 prachtige natuurgebieden, kastelen en landgoederen in beheer. Het GLK vindt dat je natuur en cultuur niet los van elkaar kunt zien.

Twee uitgangspunten worden gehanteerd:

Educatief boswachter en IVN natuurgids, Anton van der Velde, neemt u mee door een paar heel verschillende natuurgebieden in onze directe omgeving.

Zo gaan we naar het vogelrijke natuurontwikkelings­gebied langs de Lek, De Goilberdingerwaarden, cultuurhistorisch interessant als onderdeel van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Het Parkbos en de Rijswaard van het Landgoed Waardenburg/Neerijnen zijn een afwisselend gebied dat Kasteel Waardenburg en Huis Neerijnen met elkaar verbindt. Dit landgoed ligt op een hoger gelegen oeverwal en kent een rijke cultuurhistorische geschiedenis.

Geef uw mailadres aan ons door!

Meer dan 82% van onze leden krijgt het Nut Nieuws nu per e-mail. Als we uw e-mailadres hebben kunnen we u, zeker nu in coronatijd, ook snel informeren over programmawijzigingen, coronamaatregelen of extra ingelaste programmapunten.

info@nutgeldermalsen.nl

Naast de geschiedenis van het voetbal in onze dorpen is er ook aandacht voor de belangrijke feiten van het vaderlandse voetbal vanaf het begin en speelt als een rode draad door het boek de vraag: wie is de beste voetballer aller tijden?
Aan het slot worden vergelijkingen getrokken tussen het voetbal van vroeger en het voetbal van nu en wordt er aandacht besteed aan de ontwikkelingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden.
Maar vóór het boek uitkomt, komt Ferd ’t Nut al smakelijk vertellen over voetbal in Geldermalsen, Meteren, Tricht, Beesd en Deil!

Maandagavond 7 februari 2022 , 20.00 uur in

Culturele samenwerking.

De bibliotheek in Culemborg heeft in 2021-2022 elke 3e donderdag van de maand van 19:30 - 21:30 uur een kunstlezing op het programma.

De eerstvolgende lezing is op donderdag 18 november, wordt gegeven door kunsthistoricus Lisette le Blanc en gaat over grote renaissance kunstenaars als Holbein, Dürer, Mem­ling, Veronese, en Cranach die op het hoogste artis­tieke niveau machtige keizers, flamboyante aristocraten en welgestelde burgers portretteerden.

Entree, incl. koffie of thee: € 5,00.

Deze lezing is een mooie voorbereiding voor de expositie over portretkunst die het Rijksmuseum organiseert van 1 oktober tot en met 16 januari 2022.

Kijk voor meer informatie in de agenda op:

https://rivierenland.op-shop.nl/15451/kunstlezing-vergeet-me-niet/18-11-2021

Nuts activiteiten in 2022:

We zijn natuurlijk al weer behoorlijk druk met activiteiten voor 2022, maar we zijn niet de enige organisatie die van De Pluk gebruik maakt! Je moet vroeg reserveren voor een datum.

We weten nog niet exact welke activiteit we wanneer kunnen plannen, dat hangt immers ook van de agenda van een spreker af, maar we hebben voor 2022 de volgende data “corona volente” bij De Pluk gereserveerd:

maandagavond 17-01-2022
maandagavond 07-02-2022
dinsdagavond 22-02-2022
dinsdagavond 15-03-2022 en
dinsdagavond 05-04-2022

Zet ze in uw telefoon of nieuwe agenda van 2022!

Contributie 2021/2022

In onze vorige mail hebben we u gevraagd de contributie voor 2021/2022 aan ons over te maken. Wij hebben aan het begin van het nieuwe verenigingsjaar 2021-2022 besloten, en de ALV heeft dat goedgekeurd, om de contributie opnieuw te halveren.

In onze vorige mail hebben we onze leden daarom gevraagd € 20,-- minus het vorig jaar betaalde bedrag over te maken.
U heeft daarom toen het verzoek gekregen om € 0,00, € 10,00 of € 20,00 aan ons over te maken, afhankelijk dus van wat u vorig jaar al had betaald.

Vele leden hebben dat gedaan, maar nog niet alle.

Als u betreffende de contributie nog geen actie heeft ondernomen, kijk dan even in ons mailtje van 13 september naar wat u nog moet betalen en maak uw contributie over naar:

IBAN: NL 89 RABO 0321.2003.73

t.n.v. penningmeester Nutsdepartement Geldermalsen (als u uw lidmaatschapsnummer weet, dat dan graag vermelden voor het gemak van de penningmeester).

Mocht u het mailtje van 13 september niet meer hebben, neem dan even contact op met de penningmeester.

elftal GVV omstreeks 1950

, Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

En we gaan naar natuurreservaat de Regulierendat gelegen is in de natte komgronden tussen Linge en Lek.
Anton van der Velde stelt tijdens zijn wandelingen vaak de volgende drie vragen:

Wat zie ik? Waar zie ik dat? Waarom zie ik dat daar?

Door deze vragen ga je nadenken over wat je ziet. Als je de “waarom vraag” kan beantwoorden, begrijp je het landschap beter en komt het tot leven.

afgelast!

Dinsdagavond 14 december 2021 , 20.00 uur in

Rijksstraatweg 64, Geldermalsen.

Verplaatst naar:

 

Nut Nieuws
november 2021